ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η Ψυχρή Αποθήκευση είναι η πιο δύσκολη: Οι συνθήκες είναι ελεγχόμενες και αν δεν είναι σωστές, τα προϊόντα που αποθηκεύουμε θα αλλοιωθούν. Επίσης, το κόστος λειτουργίας είναι πολλαπλάσιο αυτού της ξηρής αποθήκευσης.

Οι εργαζόμενοι στη Ψυχρή Αποθήκευση πρέπει να γνωρίζουν βασικούς κανόνες και διαδικασίες, ώστε τα προϊόντα που αποθηκεύονται να διατηρούν άριστη ποιότητα, ενώ το κόστος λειτουργίας να διατηρείται στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Τούτο ακριβώς αποτελεί αποτελεσματική ψυχρή αποθήκευση.

Ο εκπαιδευτικός αυτός κύκλος αποσκοπεί να δώσει στους εργαζόμενους και τα στελέχη σε ψυχρές αποθήκες όλες τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να εκτελούν αποτελεσματική ψυχρή αποθήκευση. Εξετάζονται οι κρίσιμοι παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η σύνθεση του αέρα, η διασταυρούμενη επιμόλυνση, οι συνθήκες υγιεινής και η «ψυχρή» ιχνηλασιμότητα.

Απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους και στελέχη, που εμπλέκονται στη Ψυχρή Εφοδιαστική. Η παρουσίαση είναι απλή και ευχάριστη, χωρίς απαιτήσεις background, ενώ συνοδεύεται από ομαδικές και ατομικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης και πλήρες βοηθητικό υλικό, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 

Εισηγητής είναι ο κ.
Νίκος Χαριτωνίδης, εγκεκριμένος από τον ΟΑΕΔ και εγγεγραμμένος στο μητρώο εισηγητών του ΕΚΕΠΙΣ. Το σεμινάριο είναι επιδοτούμενο από ΛΑΕΚ.


Οι βασικές ενότητες εκπαίδευσης είναι :

  • Η Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Οι κρίσιμες συνθήκες της Ψυχρής Εφοδιαστικής (θερμοκρασία, υγρασία, ταχύτητα αέρα, σύνθεση ατμόσφαιρας, συμβατότητα συναποθήκευσης, συσκευασίες) 
  • η υποδομή ενός ψυγείου
  • Αποτελεσματικές διαδικασίες Ψυχρής Αποθήκευσης
  • Ιχνηλασιμότητα
  • Συντηρήσεις
  • Κίνδυνοι στη Ψυχρή Αποθήκευση
  • Εργασιακές συνθήκες στις Ψυχρές Αποθήκες
  • Μελέτες περίπτωσης


Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα.


Πληροφορίες συμμετοχής