Όροι χρήσης του δικτυακού τόπου «CRYOLOGIC»
Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία «Ν. Χαριτωνίδης και Ε. Χαριτωνίδου E.Ε.» με δ.τ. «cryologic» (στο εξής χάριν συντομίας «cryologic»), ως ιδιοκτήτρια του παρόντος δικτυακού τόπου, προσφέρει τις δικτυακές της υπηρεσίες σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά πριν προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί το περιεχόμενο των παρόντων όρων δεν πρέπει να επισκεφτεί/χρησιμοποιήσει τον παρόντα δικτυακό τόπο. Η «cryologic» δύναται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και για το λόγο αυτό οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους όρους χρήσης.

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
1.1 Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της «cryologic», συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εικόνων, γραφικών, κειμένων, βάσεων δεδομένων, λογισμικών, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του παρόντος δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της «cryologic» ή και σε τρίτα πρόσωπα τα οποία νομίμως αφορούν και προστατεύονται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.
1.2 Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο πώληση, παραχώρηση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, μετάδοση, διανομή σε οποιονδήποτε τρίτο των στην παράγραφο 1.1 αναφερόμενων αντικειμένων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «cryologic»., εκτός εάν χορηγήσει ρητά σχετική ειδική άδεια η «cryologic». Εξαιρετικά, επιτρέπεται η αποθήκευση και η εκτύπωση ενός αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της «cryologic» σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική - ιδιωτική χρήση και μάλιστα χωρίς απαλοιφή του ονόματος του δικαιούχου των συγγραφικών δικαιωμάτων και της ένδειξης προέλευσής του από τον δικτυακό τόπο της «cryologic».
1.3 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή διασκευή του ή εκμετάλλευσή του με τρόπο μηχανικό ή ηλεκτρονικό ή οποιονδήποτε άλλο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης - Παρισιού, που κυρώθηκε με το ν.100/1975. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου και γενικότερα της εμφάνισης του βιβλίου με φωτοτυπικές, ηλεκτρονικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.2121/1993 χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη, «Ν. Χαριτωνίδης – Ε. Χαριτωνίδου Ε.Ε.», Αρτέμιδος 119, Παλαιό Φάληρο 175 62, Αθήνα, Τηλ. 210-9837949, Fax 210-9843624.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να τηρούν τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλέσουν λόγω κακής ή/και αθέμιτης χρήσης των σελίδων ή/και υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου ή του δικτύου γενικά.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
3.1 Οι παρεχόμενες από την «cryologic» πληροφορίες δεν αποτελούν προτάσεις επένδυσης-αγοράς και γενικά δεν αποτελούν παραινέσεις, προτροπές συστάσεις ή εφαλτήριο για οποιαδήποτε απόφαση του επισκέπτη/χρήστη ούτε επιδιώκουν να υποκατασταθούν στην κρίση του ή των εξειδικευμένων συμβούλων του. Αποτελούν μια επεξεργασία, διαθέσιμου ενημερωτικού υλικού, με στόχο την υποβοήθηση της συνολικής διαδικασίας ενημέρωσης - απόφασης. Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στο δικτυακό τόπο της «cryologic» γίνεται εκ μέρους του με αυτή και μόνο την έννοια.
3.2 Το επιστημονικό προσωπικό της «cryologic» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των περιεχομένων του διαδικτυακού της τόπου, ώστε να σας παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιστημονικού και τεχνολογικού επιπέδου. Παρόλα αυτά σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές, οι πληροφορίες και εν γένει τα περιεχόμενα του διαδικτυακού της τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, σφάλματα, ελλείψεις, ανακρίβειες καθώς και ότι τα λάθη, ελλείψεις και ανακρίβειες θα διορθώνονται. Η «cryologic» δεν είναι σε θέση να παράσχει τις ανωτέρω εγγυήσεις λόγω του ότι το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου αποτελείται από ένα ιδιαιτέρως μεγάλο όγκο πληροφοριών και στοιχείων, για την παραγωγή και συλλογή του οποίου μετέχουν και τρίτα πρόσωπα.

3.3 Η «cryologic» δεν μπορεί να ελέγξει και κατά συνέπεια δεν εγγυάται ότι τα στοιχεία του δικτυακού της τόπου που τίθενται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη, είναι απαλλαγμένα από "ιούς" ή οιοδήποτε άλλο στοιχείο επιβλαβές για το σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη. Ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη να ελέγξει το στοιχείο που θα λάβει από το διαδικτυακό τόπο της «cryologic», εφαρμόζοντας "αντιμολυντικό" λογισμικό (AntiVirus) ώστε να αποκλείσει οποιαδήποτε ζημία του υπολογιστή του από επιβλαβή στοιχεία.

4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
4.1 Η «cryologic» δεν ελέγχει, δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από την επίσκεψη/χρήση άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "συνδέσμων" (Links), hyperlinks, διαφημιστικών banners, pop-up και pop-under παραθύρων καθώς και με οιονδήποτε άλλο τρόπο.
4.2 Η «cryologic»σε καμία περίπτωση δεν συμμερίζεται, αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων στα οποία παραπέμπει ή με τα οποία συνδέεται με άλλο τρόπο.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5.1 Το παρόν κείμενο εκφράζει τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων του παρόντος δικτυακού τόπου, ιδιοκτησίας της εταιρίας «Ν. Χαριτωνίδης και Ε. Χαριτωνίδου E.Ε.» με δ.τ. «cryologic».
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου της «cryologic» υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου(Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
5.2 Για τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου ενδέχεται να ζητηθούν από τον επισκέπτη/χρήστη τα εξής στοιχεία : α) Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Νομικού Προσώπου, β) Διεύθυνση φυσικού προσώπου / Έδρα νομικού προσώπου, γ) Ταχυδρομικός Κώδικας, δ) Αριθμός Τηλεφώνου, ε) E-mail, ζ)Αριθμός Fax, θ) Α.Φ.Μ., ι) Δ.Ο.Υ., ια) Πόλη, ιβ) Χώρα και ιγ) Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας.
5.3 Τα ανωτέρω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών, που έχουν συμφωνηθεί με τον επισκέπτη/χρήστη και μόνον αυτών, για την ενημέρωσή και την παρουσίαση σε αυτόν νέων προϊόντων και υπηρεσιών της «cryologic» με newsletters, εκτός αν στην τελευταία περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό.
5.4 Τα στοιχεία που αφορούν τον επισκέπτη και τα αγοραστικά ενδιαφέροντά του ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους για κανένα λόγο με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
5.5 Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την «cryologic» Αρτέμιδος 119, Παλαιό Φάληρο 175 62, Αθήνα, Τηλ. 210-9837949, Fax 210-9843624 προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη του προσωπικού του αρχείου, να αιτηθεί τη διόρθωση του, την τροποποίηση του ή την διαγραφή του.
5.6 Η «cryologic» επεξεργάζεται τα στοιχεία που αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού της τόπου για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς-φορολογικούς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών της.
5.7 Η «cryologic» δεν ελέγχει, δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων των εξωτερικών δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links).


6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
6.1 Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύονται βάσει των κανόνων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
6.2 Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει, σχετική με τους παρόντες όρους χρήσης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.